تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - دور هفتم جام سیمرغ
هیأت شطرنج استان قم
جمعه 18 بهمن 1387

دور هفتم جام سیمرغ

جمعه 18 بهمن 1387

نوع مطلب :

میز

سفید

امتیاز

امتیاز

سیاه

1

Moradi Mostafa

6

4

Palangdel M. Taqi

2

Chavoshi S. Saeid

5

Ebrahimian Javad

3

Mahdizadeh Mahdi

4

4

Armineh Mohammad

4

Mowlavi Mohammad

3

Mohebbi Alireza

5

Shariati Hamidreza

3

3

Bigdeli Mahdi

6

Shariat Saeid

3

3

Rostami Rouhollah

7

Zareei Ali

2

Nikbakht M. Hassan

8

Zaree Ali

2

Arman M. Reza

9

Haftani Qasem

2

2

MollaAhmadi Kazem

 

Zaree Erfan

1

 

Bye