تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - دور ششم جام سیمرغ
هیأت شطرنج استان قم
پنجشنبه 17 بهمن 1387

دور ششم جام سیمرغ

پنجشنبه 17 بهمن 1387

نوع مطلب :

میز

سفید

امتیاز

امتیاز

سیاه

1

Mohebbi Alireza

5

Moradi Mostafa(18:30)

2

Ebrahimian Javad(18:30)

4

4

Mahdizadeh Mahdi

3

Palangdel M. Taqi

3

3

Shariat Saeid

4

Rostami Rouhollah

3

3

Armineh Mohammad

5

Bigdeli Mahdi(18:30)

3

Chavoshi S. Saeid

6

Mowlavi Mohammad

2

2

Haftani Qasem

7

Zareei Ali

2

2

Shariati Hamidreza

8

MollaAhmadi Kazem

2

Zaree Ali

9

Nikbakht M. Hassan

1

Zaree Erfan

 

Arman M. Reza(18:30)

1

 

Bye