تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - دور پنجم جام سیمرغ
هیأت شطرنج استان قم
سه شنبه 15 بهمن 1387

دور پنجم جام سیمرغ

سه شنبه 15 بهمن 1387

نوع مطلب :

میز

سفید

امتیاز

امتیاز

سیاه

1

Moradi Mostafa

4

4

Ebrahimian Javad(18:30)

2

Mahdizadeh Mahdi

3

3

Bigdeli Mahdi(18:30)

3

Mohebbi Alireza

3

Shariat Saeid

4

Shariati Hamidreza

2

2

Palangdel M. Taqi

5

Haftani Qasem

2

2

Armineh Mohammad

6

Zaree Ali

2

Rostami Rouhollah

7

Chavoshi S. Saeid

Nikbakht M. Hassan

8

Arman M. Reza(18:30)

1

1

MollaAhmadi Kazem

9

Zaree Erfan

1

1

Zareei Ali

 

Mowlavi Mohammad

1

 

Bye