تبلیغات
هیأت شطرنج استان قم - دور دوم جام سیمرغ
هیأت شطرنج استان قم
دوشنبه 14 بهمن 1387

دور دوم جام سیمرغ

دوشنبه 14 بهمن 1387

نوع مطلب :

میز سفید نتیجه سیاه
1 Mahdizadeh Mahdi 0  -  1 Moradi Mostafa
2 Panangdel M. Taqi 1  -  0 Chavoshi S. Saeid
3 Haftani Qasem 0  -  1 Ebrahimian Javad
4 Armineh Mohammad 1  -  0 Mohebbi Alireza
5 Zaree Erfan 0  -  1 Shariat Saeid
6 Allahverdi Vahid 1  -  0 Rostami Rouhollah
7 Bigdeli Mahdi 1  -  0 Nikbakht M. Hassan
8 Mowlavi Mohammad 1  -  0 MollaAhmadi Kazem
9 Shariati Hamidreza 1  -  0 Zaree Ali
10 Zareei Ali 0  -  1 Arman M. Reza